user_mobilelogo
oprogramowanie dla edukacji
profesionalne osprzętowanie komputerowe
certyfikowana ochrona antywirusowa
usługi hostingowe oraz serwery pocztowe
kompletna cyberochrona, kopie zapasowe systemu
materiały eksploatacyjne klasy PREMIUM
profesionalna technologia i osprzętowanie
oprogramowanie dla edukacji OPIEKUN UCZNIA
zabezpieczenie komputerów i laptopów
rejestracja domen i usługi hostingowe

dane osobowe

Bezpieczeństwo danych osobowych

w serwisach internetowych Firmy Dukom

 " obowiazek informacyjny RODO "

 

Przetwarzanie danych osobowych w serwisach internetowych Firmy Dukom
- dukom.pl
- dukom.eu

Wychodząc naprzeciw wymogom, w tym obowiązkowi informacyjnemu, przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, jakie obowiązują z dniem 25 maja 2018 r. w odniesieniu do współpracy oraz w związku z korzystaniem z portfolio usług i serwisów internetowych oferowanych przez Firmę DuKom.

Prosimy o zapoznanie się z zapisami.

1. RODO – definicja.

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu powyższych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej określane potocznie mianem „RODO”).

RODO obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, oddziałując bezpośrednio na zakres świadczonych Państwu usług, w tym na korzystanie z usług internetowych, informatycznych, serwisowych i innych serwisów oferowanych przez Firmę DuKom.

2. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

Firma usługowo-handlowa DuKom Piotr Duk (dalej: Firma DuKom), ul. Pomłynie 21, 42-522 Dabrowa Górnicza, NIP: 5262596841, REGON: 240600292.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą:

- poczty tradycyjnej na adres: ul. Pomłynie 21, 42-522 Dabrowa Górnicza

- poczty elektroniczna przez formularz kontaktowy dostępny na stronie, w zakładce kontakt

3. Dlaczego Administrator przetwarza Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z objętych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Przytoczony uzasadniony interes Administratora polega na oferowaniu swoim klientom produktów, usług oraz serwisu z zakresu rozwiązań informatycznych w tym działań, które w pierwszej kolejności przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, realizacji misji i zadań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, administracją serwisu oraz działań marketingowych w oparciu o odrębną (pisemną) zgodę.

4. W jaki sposób gromadzimy dane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niejednokrotnie niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów i interesów prawnie uzasadnionych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie, jakie są dostępne poprzez źródła publicznie ogólnodostępne, tj. dane dostępne na stronach i platformach reklamowych, ogłoszeniowych, internetowych, rejestrach urzędowych np.: CEDIG, KRS

5. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia prawnie uzasadnionych interesów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) lub do momentu wycofania drogą pisemną udzielonej zgody.

6. Jakie prawa Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do Państwa danych osobowych
- sprostowania Państwa danych osobowych
- usunięcia Państwa danych osobowych
- ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
- przenoszenia Państwa danych osobowych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą)
W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt:

- pocztą tradycyjna na adres: ul. Pomłynie 21, 42-522 Dabrowa Górnicza
- pocztą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny na stronie, w zakładce kontakt


7. Czy Państwa dane będą przekazywane dalej, w tym poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 • Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom gospodarczym, chyba, że zostały z Państwem zawarte dodatkowe, pisemne ustalenia w tym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby usług, produktów, w szczególności personalizacji licencji, gwarancji lub materiałów wchodzi w zakres prowadzonej działalności gospodarczej Administratora.
 • Przekazane Administratorowi dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane te dotyczą.
 • Przekazanie danych osobowych następuje organom wskazanych w przepisach prawa:
  W przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w przepisach prawa oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

8. Podstawa prawna gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Administratora danych osobowych

 • zgodzie wyrażonej przez Państwa oraz akceptacji regulaminu zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS);
 • na prawnie uzasadnionym interesie Firmy DuKom jako administratora danych, o którym mowa w motywie 47 oraz w artykule 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ("RODO") - w przypadku wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych - w przypadku wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych drogą pocztową.

9. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Firma DuKom (Administrator) dokłada wszelkich starań aby stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne, proceduralne, jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dotyczy zarejestrowanych użytkowników serwisu internetowego Administratora

 • Hasło. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek chronić dostęp do swojego konta oraz hasła.
 • Zarejestrowany Użytkownik nie powinien udostępniać swojego hasła osobom trzecim.
 • Za wszelkie działania Zarejestrowanego Użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z opcji: zmiana hasła.
 • Nie należy zapisywać hasła w przeglądarce internetowej.
 • Konto Użytkownika. Konto Użytkownika zawiera poufne dane. Użytkownik nie powinien nikomu udostępniać informacji pozwalających na dostęp i korzystanie z konta. Dane konta Użytkownika można zmienić po zalogowaniu się do serwisu internetowego.
 • Wiadomości email. Administrator dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpiecznej transmisji wiadomości email do odbiorców.

Firma DuKom  '24 Maj 2018

DUKOM.PL

Firma DuKom
ul. Pomłynie 21
42-520 Dąbrowa Górnicza
Polska

NIP:      5262596841
VATUE:  PL5262596841
REGON: 240600292

SZYBKI KONTAKT

phone 64tel. (+48) 698 878 721

mail 64Prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy

 

info 64poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
sobota - niedziela: nieczynne

Projekt i wykonanie: WebDesign by Firma DuKom - kompleksowa obsługa informatyczna 'IV.2020