user_mobilelogo
oprogramowanie dla edukacji
profesionalne osprzętowanie komputerowe
certyfikowana ochrona antywirusowa
usługi hostingowe oraz serwery pocztowe
kompletna cyberochrona, kopie zapasowe systemu
materiały eksploatacyjne klasy PREMIUM
profesionalna technologia i osprzętowanie
oprogramowanie dla edukacji OPIEKUN UCZNIA
zabezpieczenie komputerów i laptopów
rejestracja domen i usługi hostingowe

regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

DuKom.pl oraz DuKom.eu
oraz
polityka prywatności w myśl obowiązującej ustawy RODO

 

Wyjaśnienie zapisów zawartych w niniejszym regulaminie zostały zdefiniowane poniżej, oraz należy rozumieć je w następujący sposób:

Firma usługowo- handlowa „DuKom”, Piotr Duk; forma skrócona Firma „DuKom”
z siedzibą w 42-522 Dąbrowa Górnicza, ul. Pomłynie 21, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta Katowice , jest właścicielem serwisów internetowych:
www.dukom.pl oraz www.dukom.eu

Nazwa firmy:

Firma usługowo- handlowa „DuKom”
Piotr Duk
ul. Pomłynie 21
42-522 Dąbrowa Górnicza
NIP:          526-259-68-41
VATUE:      PL526-259-68-41

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
REGON:      240600292

Serwisy internetowe www.dukom.pl oraz www.dukom.eu to zbiór stron internetowych o szerokim zakresie tematycznym stanowiący platformę internetową będącą własnością firmy DuKom, na które składa się kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. Umożliwiamy korzystanie z szeregu serwisów informacyjnych, aplikacji, zasobów oraz usług dostępnych w domenach dukom.pl i dukom.eu.  Użytkownicy korzystający z naszego serwisu mogą m.in. publikować materiały audiowizualne,  zamieszczać własne informacje, wyrażać własne komentarze.

Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych, rozrywkowych oraz usług i narzędzi umożliwiających korzystanie z serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem oraz tematyką serwisu.

Regulamin
    - niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem internetowym www.dukom.pl. oraz www.dukom.eu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

Profil
    - zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika zawierający  dane  osobowe,  kontaktowe, adres e-mail oraz inne informacje, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane  i prezentowane są na osobistych stronach Użytkownika w Serwisu.

Publikacje
    - wszelkie treści publikowane przez Użytkownika  w dowolnym formacie,  w szczególności treści tekstowe, graficzne,  audiowizualne  powiązane ze sobą w dowolnej konfiguracji lub występujące samodzielnie.

Nazwy, LOGO oraz odnośniki do stron
    - wszystkie zastosowane w serwisach firmy dukom.pl i dukom.eu oraz w opisach stron nazwy/skróty własne producentów, LOGO, grafiki produktów sprzętu i oprogramowania, firm lub  dystrybutorów stanowią ich  własność i są chronione prawami autorskimi ich właścicieli.
Umieszczenie ich na stronach naszej firmy (dukom.pl i  dukom.eu) ma wyłącznie charakter poglądowy, umożliwiający  identyfikację produktu/firmy, usługi lub źródła i służą wygodzie użytkowników naszych Serwisach, z wyłączeniem przez firmę DuKom firmowania owych stron, ich zawartości i treści, produktów lub usług tam oferowanych

Anonimowość
   - korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi, do momentu zalogowania się do systemu lub do momentu wypełnienia zawartego w naszych serwisach formularzy Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez firmę DuKom wykorzystywane wyłącznie w w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami/serwisami.
Jeśli nie zgadzają się Państwo się z Polityką Prywatności firmy DuKom, proszę nie odwiedzać serwisu i stron dukom.pl i dukom.eu, nie wysyłać zapytań przy wykorzystaniu formularza i nie udostępniajnia nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby/firmy lub placówki.

I. Prawa i obowiązki

Użytkownik:

1.1.
Użytkownik zobowiązany jest do przekazania firmie DuKom  wypełnionego formularza rejestracji.
* Każde zalogowanie się na stronę Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

1.2 
Użytkownik jest zobowiązany  do  korzystania  z  Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób  trzecich,  zasad  współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

1.3.
Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

II. Zamieszczanie publikacji:

2.1.
Warunkiem  zamieszczenia  publikacji w serwisach www.dukom.pl oraz www.dukom.eu jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia  indywidualnego profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie  publikacji przez firmę DuKom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2.
Wypełnienie formularzy przez  Użytkownika jest równoznaczne z Jego oświadczeniem, że:

a) podane w  formularzach  dane są  kompletne  i zgodne ze stanem faktycznym (Użytkownik  jest  zobowiązany  zarówno we wszystkich formularzach jak i publikacjach do podawania prawdziwych danych zarówno określających jego  osobę jak i miejsca, których dotyczą zamieszczane teksty, publikacji, zdjęcia i materiały wideo)

b) Użytkownik  zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania  jego zasad.

2.3.
Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie  jednego konta w naszych serwisach oraz zamieszczania  publikacji  -  zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:

a)  Użytkownik zapewnia,  że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłaszanej publikacji, (tekstów, zdjęć, filmów wideo (w tym  ścieżki dźwiękowej) rysunków, map,  planów innych dzieł autorskich) nieograniczone na rzecz  osoby  trzeciej,  lub  że przysługują  Użytkownikowi  prawa do korzystania z tej publikacji (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemach elektronicznych on-line, internetowym.

b) Użytkownik oświadcza również,  że uzyskał zgodę  innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.

c) Użytkownik  akceptuje fakt, że za zamieszczenie publikacji oraz materiałów z nią związanych

– nie przysługuje mu wynagrodzenie.

2.4.
Zastrzeżenia dodatkowe:

a) w chwili obecnej, do odwołania, zamieszczanie plików wideo oraz plików audio jest ZABRONIONE

b) Ponadto nie jest dozwolone zamieszczanie porad, opowiadań, opisów, komentarzy i publikacji które:

->  zawierają dane osobowe i teleadresowe

->  są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej oraz treści uznawanych jako SPAM, nie  będących tematycznie związane z serwisem lub konkretnym działem Serwisu

-> stanowią  treści przypominające komunikaty i ogłoszenia

-> stanowią kopię publikacji, wypowiedzi, przytoczeń słownych, blogów osób trzecich/przedsiębiorstw/internautów, nie będąc ich jednoznacznym i wyłącznym autorem

->  stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych

->  naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje,  normy  moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierające radykalne postawy  społeczne lub głoszące takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne)

2.5.
Odpowiedzialność Użytkownika

w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek  roszczeń wobec firmy DuKom z tytułu naruszenia prawa: (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego)  dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku)  przez zamieszczenie w Serwisie przez Użytkownika publikacji, ogłoszenia, informacji, komentarza  – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę firmy DuKom przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce firmy DuKom lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie firmy DuKom do wszelkich postępowań toczących się przeciwko firmie DuKom Zobowiązuje się także zwolnić firmę DuKom z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie może firma DuKom ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w  związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z  naruszeniem jej praw.

III. Firma DuKom

3.1.
Firma DuKom nie ponosi  odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść wypowiedzi, komentarzy, publikacji oraz ich opisów  zamieszczonych  przez Użytkowników Serwisu i dodanych przez nich linków. Jednak zastrzega sobie prawo blokowania  dostępu do określonych materiałów (publikacji) i ich usuwania,  również bez podawania przyczyny a nawet bez powiadamiania, w szczególności  jeżeli treść  lub  charakter wypowiedzi jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący  prawo, w tym  nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.

Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy:

a) Użytkownik podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały zaktualizowane,

b) Użytkownik użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z  Serwisu przez innych Użytkowników  lub firmie DuKom np:  generujących zapytania do serwerów firmy DuKom, gdy temat wątku jest nie merytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie,

3.2.
Firma DuKom nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone  na Portalu informacje  i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są  wyłącznie w celach informacyjnych i nie  mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.

3.3.
Firma DuKom ma również  prawo do:

a)   publicznego  udostępniania  publikacji Użytkownika bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

b)   rozpowszechniania  przesłanych  publikacji w innych Portalach firmy DuKom - z podaniem imienia i nazwiska autora;

c)   zmniejszenia  lub  powiększenia zdjęć, do redagowania i skracania tekstów, a  także -  w przypadku plików wideo - do obróbki dźwięku lub/i obrazu lub innej obróbki cyfrowej, celem dostosowania materiałów do wymogów serwisu,

d)   umożliwienia innym Użytkownikom korzystania z utworów będących częścią publikacji do utrwalenia utworu jako tapety (wyłącznie do użytku osobistego tych Użytkowników),

e)   do zamieszczenia linków o treści: „zobacz inne tego autora” oraz  linku   „dokumenty i  pliki w www.dukom.pl oraz www.dukom.eu”

f)    oraz  linku  o  treści:  „powiadom znajomego” w którym zostanie wykorzystany fragment filmu i/lub zachęta  typu „warto zobaczyć”

g)   zmiany  Regulaminu  w  każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na  początku Regulaminu, z zapewnieniem  prawa Użytkownikowi  do  niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia profilu Użytkownika.

h)   Prawo  do  jednostronnego   (w  każdym czasie)  usunięcia funkcji  Serwisu, zaprzestania jego prowadzenia a także prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do  Serwisu  oraz  podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

i)    wysyłania publikacji (jej części) jako newslettera

3.4.
Firma DuKom zastrzega, że stosowany w Serwisie

- układ i kompozycja stron,
- nawigacja
- elementy graficzne- interaktywne aplikacje
- fotografie, teksty i  materiały audio i wideo
- nie  stanowiące odrębnej  własności

Użytkowników stanowią własność firmy DuKom i są prawnie chronione.

3.5.
Firma DuKom ma obowiązek:

- usunięcia profilu na żądanie Użytkownika (profilu tego Użytkownika) w myśl obowiązujące ustawy o ochronie danych osobowych (RODO);

IV. Dane osobowe, poufność

4.1.
Firma DuKom oświadcza, a Użytkownik  przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Serwisu konieczne jest podanie do wiadomości firmy DuKom danych osobowych i adresu e-mail (oraz innego adresu elektronicznego) według zamieszczonego formularza.

4.2.
Użytkownik  wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez firmę DuKom swoich danych osobowych, zgodnie z zapisami ujetymi z dokumencie:
Bezpieczeństwo danych osobowych w serwisach internetowych Firmy Dukom " obowiazek informacyjny RODO
punkt 8: "Podstawa prawna gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Administratora danych osobowych"

4.3.
Osobiste dane, adresy  oraz  dane  świadczące o sposobie korzystania z Serwisu będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

V. Postanowienia końcowe

5.1.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie  obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.2.
Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania serwisów internetowych www.dukom.pl oraz www.dukom.eu prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie lub też zgłaszać listownie na adres: F.U.H „DuKom”, Piotr Duk; ul. Pomłynie 21; 42-522 Dąbrowa Górnicza.

5.3.
Firma DuKom zastrzega,  że Regulamin ten może ulec zmianie.

5.4.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisach dukom.pl oraz dukom.eu

* -  w przypadku osoby  niepełnoletniej  – formularz wypełniają rodzice i Oni (Rodzice) ponoszą odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu zgodne z zasadami niniejszego Regulaminu 


Firma DuKom
Dąbrowa Górnicza, '24 Maj 2018

DUKOM.PL

Firma DuKom
ul. Pomłynie 21
42-520 Dąbrowa Górnicza
Polska

NIP:      5262596841
VATUE:  PL5262596841
REGON: 240600292

SZYBKI KONTAKT

phone 64tel. (+48) 698 878 721

mail 64Prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy

 

info 64poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
sobota - niedziela: nieczynne

Projekt i wykonanie: WebDesign by Firma DuKom - kompleksowa obsługa informatyczna 'IV.2020